ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht kan op de ingeslagen weg doorgaan met de ambities uit het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht. De financiële impuls hiervoor komt vanuit de reserves. De gemeente maakt zich daarnaast wel zorgen over de toenemende kosten voor (jeugd)zorg en welzijn, het sociaal domein. Dit blijkt uit de concept-Kadernota van de gemeente.

De Kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting 2020 en jaren daarna. De gemeenteraad buigt zich op 9 juli over de Kadernota. Het concept dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad geeft geen vooruitzicht op een sluitende begroting.

Investeren in veerkrachtige samenleving
Wethouder Tycho Jansen (Financiën) benadrukt dat de ontwikkelingen uit het raadsprogramma onverminderd voortgezet kunnen worden. “De gemeente investeert in een veerkrachtige samenleving. De gemeenteraad en het college zijn er van overtuigd dat deze uitgaven zich op termijn terugverdienen. Daarom geven we extra aandacht aan onderwerpen als armoede, welzijn en zorg, veilige leefomgeving en aan wonen, bouwen en wooncarrière.  In de kadernota staan ook projecten, zoals vernieuwing sportvelden en zwembad en de buurtaanpak.”

Lopende zaken
Naast de ambities uit ‘Krachtig Zwijndrecht’, doet de gemeente nog veel meer: van het onderhoud van de wegen tot de subsidie aan een sportvereniging; van het verlenen van het paspoort tot het betalen van uitkeringen.

“Onze kosten stijgen vele malen harder dan onze inkomsten. Vooral de financiële bijdrage van het Rijk blijft achter op het vlak van de uitkeringen en welzijnsuitgaven (Wet maatschappelijke ondersteuning). Helaas betekent dit dat er voor de begroting keuzes gemaakt moeten worden”, zegt de wethouder.

Extra bijdrage aan regio
Waar de gemeente zich zorgen over maakt, is de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Dienst Gezondheid en Jeugd. Die laten flinke kostenstijgingen zien. De kosten van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden stijgen voor Zwijndrecht met ruim 4,2 miljoen euro per jaar. Dat is bijna net zoveel (90%) als de gehele opbrengst onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren.

De oorzaak van de toenemende kosten zit vooral in het sociaal domein. Sinds de decentralisatie van het sociaal domein is sprake van een stijgende lijn in het gebruik van voorzieningen op het gebied van Wmo, werk en inkomen en minimabeleid. De vergoedingen voor deze taken door het Rijk zijn in die jaren juist gedaald.

Financieel zwaar weer
“De komende jaren zitten we financieel gezien in zwaar weer. Dat vraagt keuzes, maar benadrukt ook het belang van de ambities die vorig jaar zijn ingezet: met de inzet op het raadsprogramma wil de gemeente zich de komende jaren juist minder kwetsbaar maken voor de toekomst”, zegt Tycho Jansen. De gemeente is, samen met de andere gemeenten, inmiddels al in overleg met de samenwerkingsverbanden om de toename van kosten te beperken.

Daarnaast wil de gemeente zich sterk maken richting Provincie en Rijk om aan te dringen dat er meer baten nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. “Het vooruitzicht van een mogelijk niet sluitende begroting is daar het meest krachtige signaal van”, aldus wethouder Jansen.

Informatie
De Kadernota is te lezen via de link www.zwijndrecht.nl/gemeenteraad of kijk op deze website en kies vervolgens voor Vergaderingen > 9 juli Gemeenteraad.