Raad praat over leerlingenvervoer en woningbouw Dorpstraat Heerjansdam

Impressie Van Spronsen makelaars: De voormalige Boomgaardkerk in Heerjansdam aan de Dorpstraat na de verbouwing tot drie appartementen en twee penthouses.

ZWIJNDRECHT – Dinsdag 20 juni is er weer een politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht. In de carrousel wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer en het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de woningbouw aan de Dorpstraat 42 in Heerjansdam.

Door de vele ontwikkelingen die sinds 2015 hebben plaatsgevonden binnen het sociaal domein en specifiek binnen het passend onderwijs, is het wenselijk de huidige verordening leerlingenvervoer te herzien.  De raad wordt gevraagd de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer vast te stellen. Hierbij wordt de gemeenteraad gevraagd keuzes te maken ten aanzien van onder andere de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, de afstand, mogelijkheid vervoer voorgezet speciaal onderwijs, de leeftijd waarop leerlingen zelfstandig kunnen reizen en opheffen van het drempelbedrag. 

Verklaring van geen bedenkingen
Door Boomgaardhof B.V. is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van vijftien woningen/appartementen ter hoogte van de Dorpsstraat 42 (voormalige Boomgaardkerk). Het plan is niet passend binnen het bestaande bestemmingsplan ‘Heerjansdam – Gors’ Er is een mogelijkheid om medewerking te verlenen door het afwijken van het bestemmingsplan.  Voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing wordt de raad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het afgeven van deze (ontwerp)verklaring is nodig om de afhandeling van de omgevingsvergunning procedure voor het realiseren van de 15 woningen ter hoogte van Dorpsstraat 42 mogelijk te maken.

Agenda carrousels 20 juni  
Carrousel 1 – Raadzaal- openbaar
20.00 - 21.00 uur: Jaarstukken 2022
21.05 - 21.35 uur: Eerste bestuur rapportage

Carrousel 2 - Vergaderzalen – openbaar / Rechtstreekse uitzending op ATOS TV
20.30 - 21.00 uur: Aanpassing verordening leerlingenvervoer
21.05 - 21.35 uur: Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Dorpsstraat 42 Heerjansdam  
Agenda raadsvergadering 20 juni
Aanvang 22.00 uur in de Raadzaal / Rechtstreekse uitzending op ATOS TV 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4. Terugkoppeling van het college
5. Vaststellen besluitenlijst van 30 mei 2023
6. Ter besluitvorming: hamerstukken
    Exploitatiebegroting 2023 Sportbedrijf Zwijndrecht
7. Ter besluitvorming: debatstukken
     a. Benoeming raadscommissielid PvdA
     b. Raadsvoorstel Huisvestingsverordening Zwijndrecht 2023
     c. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heerjansdam en bedrijventerrein Gors 
    Verordening op de Gem. Adviescommissie Omgevingskwaliteit Gemeente Zwijndrecht
    Instellen Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Gemeente Zwijndrecht
    e. Definitieve verklaring van geen bedenken Kantoren Pier 14
    f. Raadsvoorstel Wijziging Verordening Werk en Inkomen gemeente Zwijndrecht
    g. Advisering verlenging zendtijdvergunning ATOS 2023-2028
8. Ter kennisname 
    a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
    b. Stukkenlijsten d.d. 20 juni 2023
9. Sluiting

Bron Gemeente Zwijndrecht