Duikerverbinding naar vijver Raadhuisplein moet wateroverlast in buurt verminderen

Foto gem. Zwijndrecht. De vijver bij het Raadhuisplein

ZWIJNDRECHT  – Dinsdagavond 9 mei  is er weer een politieke markt in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Er is dit keer maar één carrousel en over de budgetaanvraag aanleg duikersverbinding naar de vijver bij het Raadhuisplein. In de Raadsvergadering die al om 20.30 uur begint wordt gesproken over het initiatiefvoorstel Regionale Energiestrategie. 

Als gevolg van klimaatverandering en de toenemende duur en intensiteit van piekbuien heeft Zwijndrecht steeds vaker te maken met wateroverlast. Zo ook in het oude centrum van Zwijndrecht in de omgeving rondom het Raadhuisplein. De afvoer van het hemelwater in dit gebied verloopt via een mechanische pomp bij de Oude Kerk. Deze pomp heeft niet voldoende capaciteit om het hemelwater bij hevige piekbuien voldoende af te voeren. Door de aanleg van een duikerverbinding naar de vijver bij het Raadhuisplein kan het hemelwater in de omgeving rondom het Raadhuisplein en de buurt Julianadorp direct worden afgevoerd naar open water. De raad wordt om een bedrag van € 237.500,- gevraagd voor deze duikerverbinding..

Tekstaanpassing Regionale Energiestrategie
Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor, maar raadsleden kunnen ook zélf met voorstellen komen. Dat heet een initiatiefvoorstel. Op 21 maart 2023 is het initiatiefvoorstel Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0a ingediend door de partijen ABZ, CDA, PvdA, GroenLinks, ZPP en D66. Dit voorstel gaat over het belang om uitvoering te geven aan de Regionale Energiestrategie en de ontwikkelingen rondom het realiseren van een zonnepark in Kijkhoek-Noord. Het initiatief voor dit zonnepark komt vanuit het consortium: Eneco, Solarfields en de burgercoöperatie Drechtse Energie. De discussie hierover was op 21 maart nog niet afgerond. In de carrouselvergadering van dinsdag 18 april  is besproken om de volgende tekst uit het initiatiefvoorstel te wijzigen: ‘Direct achter woningen aan de Langeweg dient minimaal 250 meter vrij zicht over de polder te blijven. Tenzij de betrokken bewoners van de betreffende woning akkoord zijn dat achter hun woning de ruimte tot de eerste panelen minder dan 250 meter is.’

Niet transparant genoeg
De raadsleden hebben over deze tekstwijziging met elkaar gesproken. Ook waren er een aantal direct omwonenden die kwamen inspreken. De in de RES genoemde voorwaarde van 250 meter afstand was hen niet bekend. Het consortium is hier niet transparant over geweest en de bewoners willen dat er niet getornd wordt aan deze voorwaarde. Ze zijn het niet eens met de wijziging die een kortere afstand in de toekomst wellicht mogelijk maakt. De bewoners willen daarom opnieuw met het consortium in gesprek. Het consortium heeft excuses aangeboden en aangegeven niet duidelijk genoeg te zijn geweest en willen dit gesprek graag aangaan. De raad is benieuwd naar de uitkomst van deze gesprekken en betreurt het dat de communicatie tussen het consortium en de omwonenden niet transparant is verlopen. Het punt is dinsdag als debatstuk op de agenda gezet. ChristenUnie-SGP en VVD vinden het niet nodig om de RES 1.0 aan te passen. 

AGENDA  Carrousel 2 Aanvang 20.00 uur 
Vergaderzalen -  openbaar – ATOS TV
Budgetaanvraag aanleg duikersverbinding Raadhuisplein

AGENDA Raadsvergadering Aanvang 20.30 uur 
Raadzaal - openbaar - ATOS TV
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4. Terugkoppeling van het college
5. Vaststellen besluitenlijst van 18 april 2023
6. Ter besluitvorming: debatstukken
-  Ontslag raadscommissielid dhr. C.J.P. Bosman
-  Initiatief Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0a (RES 1.0a)
Het agendapunt wordt als debatstuk geagendeerd om iedereen voldoende tijd te bieden om de raad te voorzien van andere gedachten of stukken dan dat wat nu op papier staat. 
7. Ter kennisname 
Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
-  Stukkenlijsten d.d. 9 mei 2023
-  Memo geraamd resultaat begroting
8. Sluiting 

Bron gemeente Zwijndrecht