Politieke markt over Dorpsstraat Heerjansdam en het Maasterras

ZWIJNDECHT – Dinsdag 31 oktober vanaf 20.00 uur is er weer een politieke markt in Zwijndrecht. Naast de Raadsvergadering wordt er in de Carrousel onder meer gesproken over de woningbouw aan de Dorpsstraat in Heerjansdam en het Maasterras.  

Om de vergaderingen bij te wonen is men welkom in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Ook kan men de Raadsvergadering en één van de carrousels volgens via de rechtstreekse uitzending op ATOS TV of de gemeentelijke live-stream. Op www.raadzwijndrecht.nl vindt men daarnaast ook de complete agenda en informatie.

Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Dorpstraat
In 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van woningen/appartementen ter hoogte van Dorpsstraat 42 in Heerjansdam (Boomgaardkerk). Het plan past niet binnen het bestaande bestemmingsplan ‘Heerjansdam – Gors’. Gesprekken met de omwonenden hebben inmiddels geleid tot een aangepast plan. Daarom is er een nieuwe aanvraag ingediend. Er is een mogelijkheid om medewerking te verlenen aan dit plan door af te wijken van het bestemmingsplan. Deze afwijking wordt aangevraagd via een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure. Voordat de omgevingsvergunning verleend kan worden wordt aan de raad gevraagd een, althans voorlopige, verklaring van geen bedenkingen vast te stellen.

GREX Maasterras West
De ontwikkeling van het Stationskwartier krijgt steeds meer vorm. Na de vaststelling van het Masterplan eind 2019 is de planontwikkeling doorgegaan. Op basis van het masterplan is met Woonkracht10 op 28-11-2019 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten voor zowel de Indische buurt als Maasterras-West. In 2021 heeft de raad de grondexploitaties voor de Indische buurt en voor Stadstuinen vastgesteld. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om de grondexploitatie voor Maasterras West vast te stellen waardoor met de uitvoering van dit deelproject kan worden gestart.

Agenda  Carrousel Openbaar / live stream / ATOS TV
Carrousel 1 – Raadzaal
20.00 – 21.15 uur: Verklaring van geen bedenkingen Dorpsstraat 42 Heerjansdam 
21.20 – 21.45 uur: GREX Maasterras West
Carrousel 2 – Vergaderzalen
20.00 – 20.40 uur: Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP)
20.45 – 21.15 uur: Vaststellen Financiële- en rechtmatigheidsverordeningen
21.20 – 21.45 uur: Verlengen Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023

Agenda Raadsvergadering Openbaar / live stream/ ATOS TV
Aanvang 22.00  uur
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vragenhalfuurtje voor raadsleden
4 Terugkoppeling van het college
5 Vaststellen besluitenlijst van 10 oktober 2023
6 Ter besluitvorming: hamerstuk:
– Aanvulling krediet tbv nieuwbouw en vorming Integraal KindCentrum De Brink (Kim en Brug)
7 Ter besluitvorming: debatstukken:
– Aanvulling krediet tbv nieuwbouw en vorming Integraal KindCentrum De Toermalijn
– Zienswijze onderhandelingen Staat en AHC inzake participatie in Stedin
– APV onder de omgevingswet
– Functionaris gegevensbescherming
– Gemeenschappelijke raadsadviescommissie GR
8 Ter kennisname 
– Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
– Stukkenlijst d.d. 31 oktober 2023
9 Sluiting

Bron: Gemeente Zwijndrecht