Ondertekening ‘Coalitie Veerkrachtige Buurten 2024-2040’

ZWIJNDRECHT – Op woensdag 24 januari hebben tien samenwerkingspartners in Zwijndrecht de ‘Coalitie Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht 2024-2040’ ondertekend. Met deze coalitie zetten deze partners een handtekening onder een intensieve, langdurige samenwerking met als basis: “We werken samen aan een gezonde toekomst voor Zwijndrecht. We zorgen dat de kansen van inwoners worden vergroot en dat we fundamenteel achterstanden en ongelijkheid aanpakken, zodat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 15 jaar stijgen.”

Diverz, Jong JGZ, PIT Kinderopvang & Onderwijs, Onderwijsgroep OZHW, Politie, Sociale Dienst Drechtsteden, Vivera Sociaal Wijkteam, Trivire, Woonkracht10 en de gemeente Zwijndrecht vormen samen de coalitie Veerkrachtige Buurten. Met deze ondertekening onderstrepen deze partijen het belang van de samenwerking. Dat betekent dat we eraan werken dat elke inwoner van Zwijndrecht het perspectief ziet om zijn, haar of hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Waarbij inwoners onderdeel zijn van een gemeenschap waarin zij zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen.

Zelfredzaamheid neemt af
We hebben elkaar nodig om van Zwijndrecht een plek te maken waar je fijn, gezond en gelukkig kunt leven en oud kunt worden. Een plek waar iedereen zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Samen werken we aan een krachtig Zwijndrecht waar iedereen zich thuis voelt. Op dit moment maakt het uit waar je wieg staat in Zwijndrecht en is dat bepalend voor hoe je oud wordt, hoe gezond je bent en voor je bestaanszekerheid. In 15 buurten zien we een toenemende concentratie van mensen die niet zelfredzaam zijn. Dit gaat vaak samen met minder samenredzaamheid ofwel minder veerkracht in die buurt of wijk.

Fundamentele veranderingen
We hebben inwoners uit focusbuurten gevraagd hoe zij aankijken tegen hun buurt. Hun openhartige reacties gaven een confronterend inkijkje in de problemen die zij ervaren in hun buurt. Gevoelens van stress, onveiligheid en overlast overheersen. We willen daarom dat er de komende jaren fundamenteel iets verandert in deze buurten en dat inwoners in deze buurten meer veerkracht gaan ervaren. Maar voor deze fundamentele veranderingen is ook een fundamentele verandering nodig in onze aanpak. Om dit te realiseren gaan we met elkaar een langdurige samenwerking aan met als uitgangspunt dat we doen wat nodig is voor specifieke buurten met de inwoners en partners die daarvoor nodig zijn.

Samen met inwoners
De kracht van inwoners is noodzakelijk om te werken aan veerkracht voor zichzelf en voor hun buurt. Uitgangspunt binnen het ‘Programma Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht 2024-2040’ is dan ook dat inwoners een centrale rol spelen bij wat we gaan doen in de buurten en hoe we dat gaan doen. We voeren daarom samen met inwoners buurtscans uit, betrekken hen bij het opstellen en uitvoeren van programmaplannen per buurt en betrekken hen bij de programmaorganisatie.

Aan de slag
Na vaststelling van het ‘Programma Veerkrachtige Buurten Zwijndrecht 2024-2040’ wordt een programmadirecteur geworven en wordt gestart met het maken van een programmaplan per buurt. We starten met de aanpak van drie buurten in 2024 vanuit de kansen die er liggen om hier stevige stappen te zetten. Het gaat daarbij om de Kloosstraat en omgeving, de Planetenbuurt en de omgeving Leeuwerikplein, Fazantplein en IJsvogelplein.

Bron: Gemeente Zwijndrecht