Miljoenen vanuit het Rijk voor spoorzone in Zwijndrecht en Dordrecht

Foto JohnTazelaar/ATOS: het op 7 juni door Robert Kreukniet onthulde projectbord voor nieuwbouwplan De Wijck onderdeel van Diztrikt

ZWIJNDRECHT  –  De gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht ontvangen samen circa 34 miljoen euro van het Rijk voor projecten op gebied van vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid om woningen mogelijk te maken. Dat is op vrijdag 16 juni besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provincie en gemeenten.

Zwijndrecht ontvangt 4,8 miljoen voor de inrichting van de buitenruimte in de spoorzone. Onder de naam Diztrikt pakt de gemeente een aantal gebieden rondom het spoor groots aan met nieuwe woningen en kleinschalige kantoren. In de Indische Buurt zijn inmiddels 29 nieuwe woningen gerealiseerd en voor woonbuurt De Wijck werd begin deze maand de aftrap gegeven. Wethouder Robert Kreukniet ziet de bijdrage van het Rijk als een steun om de ontwikkelingen in de spoorzone een vervolg te geven. “Met het geld kunnen we goed inzetten op de projecten in de Spoorzone en op onze ambities voor meer groen en het verbeteren van de leefomgeving.”

Toekomstig Maasterras
Dordrecht ontvangt 29 miljoen voor het toekomstige Maasterras en de gebiedsontwikkeling rondom het toekomstige station Leerpark-Gezondheidspark. Voor het Maasterras gebruikt de gemeente het geld om geluidswerende maatregelen te nemen langs de A16. Deze maatregelen zijn nodig om woningen te kunnen bouwen op het Maasterras. Daarnaast krijgt de gemeente geld voor een mooie, aantrekkelijke en vooral groene buitenruimte op het Maasterras. Het Maasterras wordt een autoluwe wijk met een  busbaan die de gemeente deels financiert vanuit de rijksbijdrage.

Gebiedsontwikkeling Leerpark
In de toekomst komt er een nieuw NS-station bij het Leerpark wat dit gebied met het Gezondheidspark en de Dordwijkzone met elkaar moet gaan verbinden. Om deze gebieden en het station goed bereikbaar te maken zijn verschillende maatregelen nodig. Zoals bijvoorbeeld een mobiliteitshub voor OV, aanpassingen van infrastructuur, deelvervoer en parkeren. Ook hiervoor ontvangt de gemeente de rijksbijdrage. Wethouder Maarten Burggraaf (stadsontwikkeling): “We zijn verheugd met deze bijdrage vanuit het Rijk. Een mooie stap om in Dordrecht te bouwen aan de toekomst in meerdere ontwikkelgebieden. We willen hier voor de stad duizenden nieuwe woningen realiseren in een omgeving die groen, bereikbaar en leefbaar is. Dat is kostbaar, dus deze financiële ondersteuning is hard nodig.”

Langs de Oude Lijn
Deze rijksbijdrage is een succes voor de Verstedelijkingsalliantie waarin gemeenten langs de spoorlijn van Leiden tot Dordrecht samenwerken om deze regio verder te versterken. In totaal werd tijdens dit bestuurlijk overleg met het Rijk ruim 300 miljoen euro toegezegd aan projecten langs de Oude Lijn. De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op geld van het Rijk is dat ook de gemeenten en andere regionale partners bijdragen leveren. In het bestuurlijk overleg is de intentie uitgesproken om deze cofinanciering te gaan organiseren en zo ook een steentje bij te dragen.

Bron gemeente Zwijndrecht