Gemeente Zwijndrecht moet aantal bezuinigingsmaatregelen nemen

Sinds begin dit jaar staat de gemeente Zwijndrecht onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Dit betekent dat de gemeente al haar nieuwe uitgaven vooraf moet voorleggen aan de provincie, voordat zij geld mag uitgeven. Het college van burgemeester en wethouders is nu genoodzaakt om een aantal bezuinigingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

De bezuinigingsvoorstellen hebben onder meer betrekking op subsidies voor sport en cultuur, jongerenwerk, bibliotheek, leefbaarheidsbudgetten voor wijkplatforms en een hoger parkeertarief in de omgeving van Veerplein/Maasplein.

In de begroting 2020 zijn al bezuinigingsmaatregelen opgenomen van 1,8 miljoen euro. De voorstellen aan de raad gaan over de jaren 2021 tot en met 2023 en betekenen jaarlijks tussen de 1 à 2 miljoen aan voornamelijk bezuinigingen en een klein deel lastenverzwaring in de vorm van verhogen parkeertarief.

Te weinig geld van Rijk

De gemeente koos er eind vorig jaar bewust voor om haar begroting niet sluitend in te dienen. Daarmee gaf zij een signaal af dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor zaken als jeugdzorg, hulpmiddelen voor ouderen en huishoudelijke hulp. Hierdoor wordt de gemeente gedwongen om te bezuinigen op andere taken die van oudsher in vertrouwde handen bij de gemeente zijn.

Pijnlijke maatregelen

Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “We zijn op dit moment geen baas over eigen portemonnee. Het zijn pijnlijke maatregelen die nodig zijn om het preventief toezicht opgeheven te krijgen. Het toezicht knelt en we verwachten op korte termijn geen beweging meer bij de regering. De maatregelen die we nu voorstellen, voelen alsof we een probleem oplossen wat eigenlijk ons probleem niet zou moeten zijn.”

Moeilijke positie

Het signaal van de gemeente Zwijndrecht heeft er mede toe geleid dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de moeilijke positie van gemeenten onder de aandacht heeft gebracht. Het Rijk is gedeeltelijk tegemoetgekomen in de stijgende kosten voor gemeenten, maar dit is nog steeds onvoldoende om de taken van het sociaal domein naar behoren uit te kunnen voeren.

De gemeenteraad bespreekt de bezuinigingsvoorstellen op dinsdag 10 maart 2020.