ZWIJNDRECHT – De gemeente Zwijndrecht sluit de Jaarrekening 2018 af met een positief resultaat van 2,1 miljoen euro op een totale begroting van 123 miljoen euro. Het voordelig resultaat zet de gemeente in voor de verdere uitvoering van het raadsprogramma. Halverwege 2018 is het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ van start gegaan. Al kon het programma pas echt worden verwerkt in de begroting 2019, toch zijn effecten daarvan nu al merkbaar.

Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “Uit de jaarrekening blijkt dat de financiële positie van de gemeente Zwijndrecht beheersbaar is, maar wel continu aandacht vraagt. We weten ook dat onzekere tijden voorliggenen dat we dus financieel scherp aan de wind moeten varen. Met onze inkomsten en uitgaven zijn we direct afhankelijk van het Rijk. Als de rijksoverheid zijn uitgaven omlaag brengt, ontvangen de gemeenten een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Dat voelen we dus altijd direct in onze portemonnee.” De wethouder attendeert ook op de moeite die gemeenten hebben om hun financiële verplichtingen te voldoen, onder andere voor jeugdzorg.

Veerkrachtige samenleving
Met ‘Krachtig Zwijndrecht’ stuurt de gemeente onder meer aan op een veerkrachtige samenleving. De welzijnsaanpak laat al positieve resultaten zien, zo blijkt uit onderzoek naar ervaringen van mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het beroep dat gedaan wordt op hulp en ondersteuning neemt toe. Dat laat financieel zijn weerslag zien.

Meer uitgaven jeugdhulp
De uitgaven voor jeugdhulp namen toe. Een trend die in Zwijndrecht, maar ook landelijk zichtbaar is. Zwijndrecht gaf in 2018 1,65 miljoen euro meer uit aan jeugdhulp dan de inkomsten hiervoor vanuit het Rijk. Bezuinigen op deze uitgaven zou betekenen dat er kinderen tussen wal en schip raken. Landelijk is hiervoor aandacht gevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Vertrouwen in economie
De gemeente merkte in 2018 dat ontwikkelaars vertrouwen hebben in de economie en bereid zijn te investeren in woningbouw. Grote projecten in 2018 waren de Koningshof, Euryza en de voorbereidingen voor bouwen in de Spoorzone. In 2019 start de gemeente de ontwikkeling van de Noordoevers samen met Hendrik-Ido-Ambacht.

Jongeren interesseren
In samenspraak met ondernemers werkt de gemeente aan de economische agenda. Het economisch kernteam speelt daarin een centrale rol. Het Ondernemersfonds draagt bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van het bedrijfsleven. Om jongeren te interesseren in vooral technische beroepen mochten zij een kijkje in de keuken van het bedrijfsleven nemen. Vanaf het studiejaar 2019 begint de maritieme leergang binnen Zwijndrecht.

Meer recreatieve mogelijkheden
Op recreatief gebied maakt de gemeente sprongen. Zo is op Hooge Nesse het aantal recreatieve mogelijkheden toegenomen. Het onderhoud van het gebied door vrijwilligers in samenwerking met Zwijndrecht Werkt en de praktijkschool De Sprong blijft vruchten afwerpen. Trots is de gemeente ook op het in aanbouw zijnde autarkisch gebouw, een visitekaartje voor circulair bouwen en zelfvoorzienend gebruik.

Energie hoog op agenda
Energie staat uiteraard hoog op de agenda. Hierbij werkt de gemeente samen binnen de Drechtsteden. Met de Transitievisie Warmte 1.0 gaat de gemeente het gesprek aan met de inwoners over de kansen en aandachtspunten voor aardgasvrij wonen. En met het bedrijfsleven is gestart met de ‘bedrijvenaanpak Energie’ op De Geer en Groote Lindt.

Belangrijke thema’s
Ook onderwerpen als veiligheid en inzameling van afval zijn belangrijke thema’s in Zwijndrecht. Bij veiligheid is de aandacht voor ondermijnende criminaliteit actueel. Bij afval ziet de gemeente dat de inzameling van verpakkingen van plastic, metaal/blik en drankenkartons flink is verbeterd.

Jaarrekening op website
De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 28 mei. De jaarrekening is te lezen op www.zwijndrecht.nl/gemeenteraad, kies voor Vergaderingen, 28 mei.