ZWIJNDRECHT – De OndernemersVereniging Zwijndrecht (OVZ) en de BIZ Groote Lindt (Bedrijven Investeringszone) willen een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen richting rijksweg A16. Hierover zijn zij in gesprek gegaan met de raadsfracties van de gemeenteraad. Op woensdag 20 november 2019 overhandigden Gerard Vaandrager (voorzitter OVZ) en John van Belle (voorzitter BIZ Groote Lindt) hun voorstel met rapportage aan de wethouders Jos Huizinga (Verkeer) en Tycho Jansen (Economie).

De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van een aantal leden van OVZ en BIZ Groote Lindt. John van Belle (BIZ Groote Lindt) wees erop dat het aantal op- en afritten van de A16 in de afgelopen 60 jaar onveranderd is gebleven. “Intussen is de bevolking verdrievoudigd en de omvang van het bedrijfsleven navenant toegenomen.” Gerard Vaandrager (OVZ): “We discussiëren al enige tijd over verbetering van de ontsluiting en kwamen in een patstelling terecht, waar we uit wilden geraken.”

OVZ en BIZ Groote Lindt maakten een nieuw voorstel en bespraken dit met de raadsfracties. Daar vonden zij bij een meerderheid van de fracties gehoor voor het nieuwe plan.

Nadrukkelijk aandacht
Wethouder Jos Huizinga reageerde positief op het voorstel van de ondernemers. “In het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan komt er nadrukkelijk aandacht voor routes voor het vrachtverkeer. Vooruitlopend op het vervoersplan zijn we al bezig met verbetering van de verkeersveiligheid op Groote Lindt.”

Ondernemers nemen verantwoordelijkheid
Wethouder Tycho Jansen (Economie) is blij met deze aanpak van de OVZ en BIZ Groote Lindt. “Dit is een mooie manier van meedenken door het bedrijfsleven over een onderwerp waarin we vanuit het publieke belang keuzes moeten maken. Ik zie ook dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid willen nemen waar het gaat om instrueren van de chauffeurs. Dit is een belangrijke stap in goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.”

De kernpunten van het voorstel van OVZ en BIZ zijn:
– Het vrachtverkeer richting op- en afritten zo logisch mogelijk te verdelen om filevorming (zeker tijdens de spitstijden) te verminderen en de ritten door de woonwijken zo veel mogelijk te beperken dan wel te verbieden.
– Het vrachtverkeer door het stationsgebied te beperken en het gebruik van de Kerkweg voor vrachtverkeer te verbieden (behoudens voor leveranciers van de winkels).
– De zogenaamde Blauwe Brug (Burg. Van ’t Hoffweg) voor een nader te bepalen proefperiode ook open te stellen voor afrijdend vrachtverkeer richting Dordrecht/Breda/Antwerpen tussen 7.00 en 19.00 uur.
– Aankomend vrachtverkeer voor De Geer en Groote Lindt zo veel mogelijk buiten de bebouwde kom om naar deze bedrijventerreinen te laten rijden (via de Munnikensteeg). Dit moet leiden tot minder oprijdend vrachtverkeer op de Blauwe Brug.

Het bedrijfsleven verplicht zich om via een persoonlijke benadering van de chauffeurs hen in te lichten over de gewenste aan- en afvoerroute (mede door speciaal te ontwerpen routekaarten).