Begroting Zwijndrecht: samen keuzes maken

ZWIJNDRECHT – Het college van B&W van Zwijndrecht legt op dinsdag 16 oktober naast de begroting ook een aantal voorstellen neer bij de gemeenteraad. Daarmee kan de raad keuzes maken hoe deze de komende vier jaar het raadsprogramma uitgevoerd wil zien. Later worden deze keuzes verwerkt in de begroting 2019-2022.

Zwijndrecht stelt een begroting met alleen bestaand beleid op. Nieuwe voorstellen zijn daarin nog niet verwerkt. Deze meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend, alleen 2019 kent een tekort. Voorbeelden van bestaand beleid zijn het uitvoeren van het economisch programma met een sterke binding in de regio; de aanpak van kindermishandeling; de buurtaanpak gericht op straat- en buurtniveau; investering in de groenvoorziening en de verwachte uitgaven voor jeugdzorg, bijstand en openbare orde.

Lokale belastingen

In het begrotingsvoorstel voor bestaand beleid is voor de OZB (onroerendezaakbelasting) een stijging van 1,7 procent berekend. Deze stijging is gebaseerd op het gemiddelde inflatiepercentage van drie jaren, in plaats van het hogere inflatiepercentage dat het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor 2019 verwacht. Dit is een gevolg van de inbreng van de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling voor 2018.

De rioolheffing moet kostendekkend zijn en komt uit op een stijging van 5,3 procent. Voor afval hebben de betrokken partijen nog niet alle kosten in beeld gebracht. Daarom stelt de gemeente de afvalstoffenheffing later vast. Evenals vorig jaar ontvangen alle huishoudens in 2019 een tegemoetkoming in de woonlasten van 22 euro.

Scherp aan de wind zeilen

Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “Met het nieuwe raadsprogramma opent de gemeenteraad de weg naar grote en belangrijke ambities. In een goede samenspraak tussen de gemeenteraad en het college van B&W zijn daarom belangrijke en vernieuwende keuzes in beeld gebracht. De gemeente Zwijndrecht zal de komende jaren op meerdere terreinen ontwikkelingen in gang zetten en ondersteunen. Dit vraagt lef en goede controle; nieuwe investeringen en scherp toezicht op het behalen van de beoogde maatschappelijke en financiële effecten. Kortom de gemeente Zwijndrecht gaat lef tonen.

In de komende behandeling van de begroting zal de raad keuzes maken uit mogelijke scenario’s. Bij de uitvoering van de begroting betekent dit dat het college de risico’s goed in de gaten houdt. Om de ambities waar te maken zal de gemeente scherp aan de wind moeten zeilen.”

Keuzes

Prioriteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking op de uitvoering van de energieagenda, de verkeersveiligheid, het realiseren van een gymzaal Heer Oudelands Ambacht. Het college heeft bij elke keuze een financiële onderbouwing gegeven.

Deze keuzes zijn in twee scenario’s opgenomen, waarover de raad op dinsdag 16 oktober zal debatteren. De uitkomsten van de 16e oktober en de begroting worden ter besluitvorming behandeld in de begrotingsraad van dinsdag 13 november.