Zwijndrecht stelt unaniem nieuw raadsprogramma vast

ZWIJNDRECHT – Doorgaan op de ingezette koers en met vertrouwen en overtuiging samen verder bouwen aan een krachtig Zwijndrecht. Door vol te houden en in de juiste onderwerpen te investeren, wil Zwijndrecht hier in de toekomst de vruchten van plukken. Dat is de uitdaging van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’ die donderdagavond 9 juni 2022 unaniem door de gemeenteraad van Zwijndrecht is vastgesteld.

Kenmerkend in dit proces is de goede sfeer waarin het raadsprogramma tot stand is gekomen. Een unieke proces waarin ook input van maatschappelijke organisaties, externe experts en inwoners betrokken is. De komende jaren gaat de aandacht uit naar de volgende zes thema’s, die nauw met elkaar verbonden zijn:Communicatie en participatieWonen, bouwen en wooncarrièreArmoedebestrijding en versterken van de lokale economieWelzijn, zorg, sport en cultuurVeiligheid en leefomgevingDuurzaamheidMet deze thema’s zet de gemeenteraad de koers voort, die vier jaar geleden is begonnen. De thema’s ‘Duurzaamheid’ en ‘Communicatie en participatie’ zijn daar nu aan toegevoegd.

Communicatie en participatie
Ook is communicatie en participatie belangrijker dan ooit. De gemeente betrekt inwoners actief bij plannen en uitvoering en ondersteunt ideeën, die bijdragen aan veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang in Zwijndrecht. Communicatie is dichtbij en overal. Zowel in het gemeentehuis, het Huis van de gemeente, als in de wijken (zoals dat nu ook al kan), kan iedereen met elke vraag terecht. Er is extra aandacht voor heldere communicatie over regelingen en diensten voor inwoners.

Duurzaamheid
Zwijndrecht maakt werk van een gezond en duurzaam Zwijndrecht, voor de huidige inwoners en de toekomstige generaties. Dat betekent dat Zwijndrecht meer gebruik gaat maken van duurzame energie en zich nog actiever inzet om verspilling tegen te gaan. Kwetsbare gebieden worden verbeterd door meer groen en water met elkaar te verbinden. Dat versterkt de biodiversiteit en houdt Zwijndrecht aantrekkelijk.

Woningbouw
Zwijndrecht gaat door met het bouwen van woningen, waar een groot tekort aan is. We bouwen gedifferentieerd en betaalbaar en we bouwen woningen voor het midden- en duurdere segment. Zo kunnen inwoners doorstromen naar een volgend huis, waardoor er meer betaalbare woningen vrijkomen voor starters in Zwijndrecht. Het bouwen start onder andere in Diztrikt (het gebied tussen het station en de snelweg A16) en Noordoevers (het gebied aan de rivier De Noord). In samenwerking met woningcorporaties worden sociale huurwoningen gerenoveerd en buurten evenwichtiger samengesteld.

Armoedebestrijding en versterken lokale economie
Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties gaat Zwijndrecht armoede doorbreken. Met een ruimhartig minimabeleid, door onderwijsachterstanden aan te pakken, de energiekosten laag te houden en inwoners te helpen naar dagbesteding of werk. Ambitie is om het aantal kinderen dat opgroeit in armoede met de helft te verkleinen.

Zwijndrecht gaat verder met de ontwikkeling van retail en horeca, bedrijventerreinen, havens, markt- en standsplaatsen. Samen met de ondernemers gaan we nieuwe banen creëren en actief op zoek naar een oplossing voor het personeelstekort.

Welzijn, zorg, sport en cultuur
Een krachtig Zwijndrecht heeft gezonde en vitale inwoners. Iedereen komt tot zijn recht. Daarom blijft Zwijndrecht werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en er aandacht is voor elkaar. Waar voor iedereen een gezonde basis met sport, cultuur en beweging is. Waar voorzieningen in de wijken zijn en mensen elkaar ontmoeten. Denk aan een huis voor kunst en cultuur en in elke wijk een levendig wijkcentrum. Waar degene die dat nodig heeft, een steuntje in de rug, zorg of begeleiding krijgt. Elk huishouden heeft dan één aanspreekpunt. Waar maatwerk nodig is, is de inzet van de zorgmarinier.

Veiligheid en leefomgeving
Verder zet Zwijndrecht in op een schone en veilige stad, zodat iedereen fijn kan wonen en leven in Zwijndrecht. We zetten in op een lobby voor de ondertunneling van de goederenspoorlijn en A16. Verder verbeteren we de toezicht en handhaving op straat en vergroten we de verkeersveiligheid. Samen met inwoners worden de openbare ruimten onderhouden.

De kwartiermakers Fred Loos (ABZ) en Andries van Gemerden (ChristenUnie/SGP), die de partijen hebben begeleid bij de totstandkoming van het raadsprogramma zijn trots dat alle partijen het raadsprogramma hebben ondertekend.

Wethouders
Het raadsprogramma zal op donderdag 23 juni 2022 officieel worden aangeboden aan de nieuwe wethouders, die op die dag worden benoemd. Zij vormen, samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris, het nieuwe college van burgemeester en wethouders, en gaan de komende vier jaar aan de slag met de opgaven voor Zwijndrecht.