Zwijndrecht positief naar vernieuwde samenwerking Drechtsteden

ZWIJNDRECHT – De gemeenteraad en het college van B&W van Zwijndrecht zijn eensgezind positief over de stappen naar de toekomstige samenwerking in de Drechtsteden. Op dinsdag 20 april 2021 onderschreef de raad unaniem de uitgangspunten die naar een andere manier van samenwerken in de regio moeten leiden.

Wethouder Tycho Jansen (Dienstverlening en Armoede): “We zijn samen met de andere gemeenten een weg ingeslagen die we graag willen vervolgen. Zwijndrecht ziet de noodzaak voor hernieuwde samenwerking binnen de Drechtsteden in een nieuwe verhouding tot elkaar. De gemeente is positief over de beweging die in gang is gezet. Wel plaatst zij een aantal kritische kanttekeningen bij het proces. Dat horen we ook terug in de stemverklaringen die vanuit onze gemeenteraad zijn meegegeven.”

Meer grip en sturing op sociaal domein
Op 24 november vorig jaar namen de Drechtstedengemeenten het besluit om de samenwerking op een andere manier voort te zetten per 1 januari 2022. Zo is er ingezet op de ontwikkeling van een vernieuwde samenwerking in het Sociaal Domein.

Wethouder Ronald de Meij (Sociaal): “De hoofdlijnennotitie voor de nieuwe samenwerking in de Drechtsteden sluit goed aan bij de koers die we in Zwijndrecht al vorig jaar hebben ingezet met het verbeterplan voor het sociaal domein: ‘We zijn ervan en doen het samen’. De gemeente Zwijndrecht wil daarmee de zorg en ondersteuning weer dichter bij haar inwoners organiseren en samen met inwoners één integraal plan maken en uitvoeren om mensen te ondersteunen. Meer grip voor onze inwoners en voor de gemeente! De aandachtspunten die wij noemen, sluiten hierbij aan en gaan onder meer over de ruimte die wij vragen voor lokale initiatieven.”

De gemeente constateert dat de hoofdlijnen ook goed passen bij het Deltaplan Armoede van Zwijndrecht.

Slagvaardiger in bedrijfsvoering
Tegelijkertijd onderzoeken de gemeenten de overgang van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) naar de gemeente Dordrecht. Daarmee wordt Dordrecht de servicegemeente, met als doel in de toekomst op het gebied van bedrijfsvoering slagvaardiger en innovatiever te worden. De gemeente Zwijndrecht heeft haar randvoorwaarden voor dit proces meegegeven. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op flexibiliteit in de keuzes en een helder ondernemingsplan.

Vervolg
De gemeente blijft betrokken bij de uitwerking van de stappen. Dit gebeurt via lokale en regionale bijeenkomsten. In het vervolg van dit jaar is de definitieve besluitvorming over de nieuwe samenwerking gepland.