Waterschap Hollandse Delta investeert fors in 2024

RIDDERKERK – Het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft een krachtige begroting voor 2024 opgesteld. De komende periode ligt de focus van de dijkgraaf en zijn heemraden op de uitvoering van beleid en samenwerking met derden. Het hoofddoel van het waterschap is een veilige leefomgeving voor zijn inwoners om voorbereid te zijn op de toekomst.

Centraal staat het belang van voldoende en schoon water, sterke dijken, gezuiverd afvalwater en veilige wegen. Om de werkzaamheden
volgend jaar te kunnen uitvoeren is een stijging van de belastingopbrengst nodig van 7,1%. Frank van Oorschot, heemraad financiën, geeft aan: “Het is de eerste begroting van het nieuwe college na de waterschapsverkiezing van maart dit jaar. Op basis van het bestuursakkoord hebben we stevige en weloverwogen keuzes gemaakt. Daarbij houden we rekening met de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen, zoals dijkversterking (klimaatscenario’s), verbeterde zuivering van afvalwater, waterberging en water vasthouden, verbeteren van de waterkwaliteit en het op goed in orde houden van onze wegen. Dat kunnen we als waterschap niet alleen en daarom gaan we de relaties met onze (potentiële) samenwerkingspartners de komende periode nog verder uitbouwen.”

Verhoging belastingopbrengts
Het college legt voor 2024 de focus op de uitvoering van eerder vastgestelde beleid voor bijvoorbeeld waterbeheer, wegenbeheer en groenbeleid. Nieuw beleid, om water en bodem sturend laten zijn bij de inrichting van het gebied, wordt direct in de uitvoering meegenomen. Heemraad Van Oorschot: “Om in de toekomst gesteld te staan voor de uitdagingen die de klimaatveranderingen met zich meebrengen, moeten we overgaan tot concrete uitvoering van de beleidsplannen. Daarom heeft het college voor volgend jaar 86 miljoen euro aan investeringen in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van toenemende kosten voor energie, grondstoffen, inflatie en oplopende rente ook merkbaar bij het waterschap. Dit alles heeft zijn weerslag op de tarieven voor de waterschapsbelasting voor 2024. Door gebruik te maken van reserves die we de afgelopen jaren hebben gevormd, kunnen we de verhoging van de belastingopbrengst beperkt houden tot 7,1%. De inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 zijn gebaseerd op gezond financieel beleid. Waar mogelijk maken we gebruik van externe financiering. Het college wil de uitwerking van de begroting op een gedegen en nuchtere manier oppakken.”

Definitieve besluitvorming
De definitieve besluitvorming over de begroting 2024 vindt plaats op 23 november in de Verenigde Vergadering, dit is het algemeen bestuur van het waterschap. Op 6, 7 en 8 november buigen de adviescommissies zich over de begroting. De conceptbegroting is in te zien op de site van het waterschap.

Bron waterschap Hollandse Delta