Samen vol energie op weg naar een aardgasvrij Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Een belangrijke eerste stap voor alle wijken is isoleren van woningen en gebouwen en andere vormen van energie besparen. Vorige week heeft het college van B&W ingestemd met de concept Transitievisie Warmte 2021. Op dinsdag 15 juni bespreekt de gemeenteraad het document.

Wethouder Jacqueline van Dongen: “We staan voor een urgente opgave: we moeten onze CO2-uitstoot snel en drastisch naar beneden brengen. Uiterlijk in 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Een grote klus waarbij nog lang niet alles duidelijk is, maar waar we nu wel aan moeten beginnen en dat kunnen we ook. Sommige gebouweigenaren zijn al voortvarend aan de slag, anderen staan nog aan het begin van het verduurzamen van hun pand, maar bijna iedereen ziet het belang van minder energie verbruiken in. De energie in de samenleving gebruiken we om samen de schouders te zetten onder een aardgasvrij Zwijndrecht.”

Haalbaar en betaalbaar
Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte is per wijk onderzocht welke warmteoplossing de laagste totale kosten heeft en op wat voor termijn die te realiseren is. Ook is er gekeken naar de duurzaamheid van de oplossing en de impact op de openbare ruimte. Voor iedere buurt is een route uitgestippeld met het perspectief voor aardgasvrije warmte en een fasering op hoofdlijnen. Ook zijn met inbreng van bewoners, raadsleden, betrokken partnerorganisaties en andere Drechtsteden uitgangspunten opgesteld. Belangrijkste uitgangspunt is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat iedereen mee kan doen. Op dit moment is dat nog niet overal het geval.

Eerst isoleren
Het alternatief voor aardgas verschilt per buurt. Voor de ene buurt is een gezamenlijk warmtenet een oplossing, voor de andere buurt all-electric (individuele warmtepomp per woning) of duurzaam gas. Ook het tempo verschilt per buurt. Daar waar de overstap naar aardgasvrij nog niet haalbaar en betaalbaar is, gaat de gemeente op zoek naar tussenstappen. Voor alle oplossingen geldt dat isoleren de eerste stap is op weg naar aardgasvrij.

Visie, geen besluit
De Transitievisie Warmte is een visie. Het is dus geen definitief besluit over wat het alternatief voor aardgas in een wijk wordt of wanneer een wijk uiterlijk van het aardgas afgaat. Dat besluit wordt per wijk samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties genomen in wijkuitvoeringsplannen. Een gebouweigenaar heeft altijd een keuze om niet mee te doen met het voorkeursalternatief voor de wijk en zelf een duurzaam alternatief te kiezen.

Klimaatakkoord
In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. Dat is nodig om de CO2- uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. Volgens het Nederlandse Klimaatakkoord moet elke gemeenten uiterlijk in 2021 een vastgestelde Transitievisie Warmte hebben. Iedere vijf jaar moet de Transitievisie Warmte worden herijkt om de nieuwste inzichten op het gebied van innovatie en wet- en regelgeving mee te nemen.

Meer informatie
De Transitievisie is te downloaden op www.zwijndrecht.nl/duurzaam. Hier is ook een samenvatting van het document te vinden.