Positieve Jaarrekening 2020 in een onzekere tijd

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college van burgemeester en wethouders is tevreden over de afsluiting van de jaarrekening 2020 met een positief resultaat. “Wij blijven wel terughoudend in het doen van nieuwe uitgaven” aldus wethouder André Flach bij de presentatie van de jaarrekening. “We hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug. Een jaar wat door de komst van corona veel onzekerheden kende. Het is goed om te zien dat we ondanks deze onzekerheden, het jaar positief kunnen afsluiten.”

Sociaal, Welzijn en Educatie

Eind 2020 hebben wij een belangrijke mijlpaal uit het coalitieprogramma bereikt: het vaststellen van het preventieplan ‘De kracht van Ambacht’. Wethouder Steven van Die: “Met het preventieplan streven we ernaar om alle inwoners zelfstandig en volwaardig te laten deelnemen aan de Ambachtse samenleving. Door samen met onze partners in te zetten op preventieve hulp aan de voorkant, wordt voorkomen dat problemen zich opstapelen. Zo wordt de zelfredzaamheid van inwoners vergroot. Een voorbeeld hiervan is de schuldenaanpak. Hierbij zetten wij ons in om inwoners met schulden pro-actiever te benaderen. We willen een uitgestoken hand bieden en de mensen benaderen die dat nodig hebben, ook als de schuld nog relatief klein is.”

Maar ook de personele uitbreiding van het Sociaal Wijkteam, door het structureel beschikbaar gestelde bedrag van €150.000, was in het laatste kwartaal een mooi resultaat. “Dit maakt het mogelijk om een brede, integrale aanpak rondom Jeugd en Gezin op te zetten”, aldus wethouder Van Die.

Openbare Orde en Veiligheid

Burgemeester Jan Heijkoop: “De samenwerking met onze partners toonde dit jaar nog eens extra haar kracht. Zo werd de jongerenoverlast in het Sophiapark, door samenwerking met politie, handhaving, jongerenwerkers en inwoners, snel beëindigd. En ondanks de corona beperkingen waarmee iedereen te maken kreeg, bleven we oog houden voor elkaar.”

In 2020 gingen wij ook de samenwerking aan met Meld Misdaad Anoniem. Signalen over criminaliteit en fraude komen hierdoor ook direct bij de gemeente binnen. Dit vergroot informatiepositie van de gemeente en versterkt daarmee de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals bijvoorbeeld fraude en hennepteelt. “De inmenging van deze criminele activiteiten in ons dagelijks leven is onacceptabel. Het opsporen en aanpakken van deze ondermijnende misdaad vind ik dan ook erg belangrijk. De ogen en oren van onze inwoners hebben wij hierbij hard nodig”, aldus burgemeester Heijkoop. 

Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit en Wonen

Wethouder Ralph Lafleur: “Samen met inwoners, college en de raad kwam in 2020 de participatienota ‘Ambachtse Aanpak’ tot stand. Hierin staat beschreven wat onze visie is op het samen met inwoners, bedrijven en organisaties vorm geven van Ambacht.” Aan het einde van het jaar werd deze nota aan de raad voorgelegd en inmiddels is deze vastgesteld.


Maar ook op gebied van duurzaamheid bleven we voortdurend bezig. Zo kreeg het bijenlint vorm en stimuleerden wij inwoners met vouchers om energiebesparende maatregelen in huis te nemen. Ook werd gestart met het nieuwe mobiliteitsplan. Wethouder Lafleur: “De ervaringen en inbreng van inwoners zijn hierbij belangrijk. We vroegen hen met het invullen van o.a. een interactieve kaart om mee te denken op gebied van o.a. bereikbaarheid en verkeersveiligheid in hun omgeving”.   

Economie en Onderwijshuisvesting

Wethouder André Flach: “In 2020 werden de eerste kavels verkocht op het circulaire Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Inmiddels is de eerste paal geslagen en is er op het terrein veel bedrijvigheid zichtbaar”.

Ook was er in 2020 speciale aandacht voor de ondersteuning van ondernemers die door corona in de problemen kwamen. Zo maakten wij overzichtelijk van welke regelingen ondernemers gebruik konden maken voor bijvoorbeeld personeelsbehoud of doorgang van de bedrijfsvoering.

In de ontwikkeling van het Waterbusplein hebben we ook flinke stappen gezet. Er is een krediet beschikbaar gesteld om dit gebied te saneren en bouwrijp te maken en inmiddels is gestart met de bouw. Zo krijgt Ambacht een uitnodigende entree en een mooie plek aan het water om te verblijven en te ontmoeten.

Het Integraal Huisvestingsplan voor de basisscholen werd begin 2020 vastgesteld en ook met het uitvoeringsprogramma is gestart. In 2020 is aan de IJdenhove de Willem de Zwijgerschool gebouwd en inmiddels is deze ook in gebruik genomen. “Een belangrijke stap in de ambitie om steeds meer kinderen in moderne, frisse en duurzame schoolgebouwen les te laten krijgen”, aldus wethouder Flach.

Financieel positief resultaat

Wethouder André Flach: “De gemeente sluit het jaar 2020 financieel positief af met een resultaat van bijna 7 ton. Dit komt onder andere door een meevaller met bouwleges en een lagere rente, gecombineerd met een solide financieel beleid. Van dit resultaat wordt ongeveer 3 ton in het Sociale Domein besteed; dit wordt onder andere geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tot een dementievriendelijke gemeente en het uitbreiden van het jongerenvrijwilligersnetwerk.

Door de verkoop van de aandelen van Eneco en de goede verkoop in De Volgerlanden is de schuldenpositie van Hendrik-Ido-Ambacht in het afgelopen jaar fors verbeterd.

Meer weten?

De gemeenteraad behandelt de Jaarrekening 2020 op maandag 5 juli, deze is online te volgen via www.hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl.