STREEKNIEUWS – De Drechtstedengemeentes bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte. De gemeenteraden van de zeven Drechtstedengemeentes hebben een eerste versie van de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar aardgasvrij.

“We hebben als regio Drechtsteden inmiddels een koploperspositie in Nederland als het gaat om de warmtetransitie”, zegt regionaal portefeuillehouder Coördinatie Energietransitie Jacqueline van Dongen. “Vooral rond de voorbereidingen voor aardgasvrij maken we flinke stappen. Tegelijkertijd nemen we voldoende tijd om samen met bewoners de juiste afwegingen te kunnen maken en doen we eerst ervaring op in een aantal wijken.”

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?
De Transitievisie Warmte versie 1.0. is een onderzoeksbeeld en nog geen definitief beeld. Voor veel wijken in de regio Drechtsteden is een aansluiting op een warmtenet op dit moment de meest kansrijke en goedkope oplossing. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp een alternatief. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van groen gas en waterstof. Deze alternatieven zullen in de toekomst voor een beperkt deel in de gebouwde omgeving worden ingezet.

Wanneer worden wijken aardgasvrij?
Wanneer wijken precies aardgasvrij worden, is nu nog niet bekend. Wel is er in de Transitievisie Warmte versie 1.0 een indeling gemaakt in wijken waar voorbereidingen vóór 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen ná 2030 starten. Samen met bewoners wordt steeds in een zorgvuldig proces een afweging gemaakt hoe een wijk aardgasvrij wordt.

In de regio Drechtsteden zijn de wijken Crabbehof (Dordrecht) en Sliedrecht-Oost de eerste bestaande woonwijken waar gemeenten, woningcorporaties, HVC en Stedin samen met bewoners beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Voor alle andere wijken geldt dat bewoners alvast aan de slag kunnen met energie besparen. Zoals het gebruik van radiatorfolie, ledlampen, korter douchen, of door je huis te isoleren.

Belangrijke mijlpaal
De Drechtstedengemeentes hebben met de vaststelling van de Transitievisie Warmte 1.0 een belangrijke mijlpaal bereikt in de warmtetransitie van de regio. Dinsdag 2 juli stonden bestuurders en medewerkers van alle gemeenten en de betrokken organisaties feestelijk stil bij dit heugelijke feit. Hierbij waren ook vertegenwoordigers aanwezig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook Ans van den Bosch, Programma Manager Duurzame Warmte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, tevens voorzitter van de Stuurgroep van het Expertise Centrum Warmte, is blij met de oplevering van de Transitievisie Warmte van de Drechtsteden: ‘In het Klimaatakkoord is opgenomen dat Nederland streeft naar een volledig duurzame warmtevoorziening in 2050. Daarbij is de transitie naar aardgasvrije wijken cruciaal. Voor deze enorme opgave zijn koplopers als de Drechtsteden hard nodig. Vanuit het Expertise Centrum Warmte hopen we dat hun Transitievisie Warmte een inspiratie zal zijn voor andere gemeenten die misschien nog niet zo ver zijn. Onze betrokkenheid bij dit proces heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we goed weten welke dilemma’s er spelen in het ontwikkelen van een Transitievisie Warmte. Die kennis zetten we nu ook in om andere gemeenten te ondersteunen in hun proces’.

Energieakkoord Drechtsteden
De overstap van aardgas naar nieuwe, schone energie in de Drechtsteden, maakt onderdeel uit van het Energieakkoord Drechtsteden. Dit is een overeenkomst van ruim dertig organisaties uit de regio. Samen zetten zij zich in om de Drechtsteden in 2050 energieneutraal te maken. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van woningen en gebouwen. Het Energieakkoord Drechtsteden bevat ook afspraken over het duurzaam opwekken van energie, het afbouwen van het gebruik van diesel en benzine en het leveren van een substantiële bijdrage aan de sociaaleconomische groeiambities van de regio, zoals meer werkgelegenheid, betere bereikbaarheid en meer en betere huizen.

De Transitievisie Warmte 1.0 is online beschikbaar en kunt u hier downloaden. Voor meer informatie: www.drechtstedenenergie.nl