Extra regels waterschap voor PFAS-grondwater

RIDDERKERK – In aanvulling op landelijke wetgeving stelt waterschap Hollandse Delta extra voorwaarden aan opgepompt grondwater met PFAS. Dit om de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater extra te beschermen en om illegale situaties te voorkomen.

Het voorstel is besproken in een openbare commissievergadering. Soms moet grondwater met PFAS worden weggepompt om in bouwputten te kunnen werken, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten of bij vervanging van riolering. Waterschap Hollandse Delta wil voorkomen dat de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater daardoor verslechtert. Daarom stelt het waterschap nu extra regels aan de afvoer van dat PFAS-grondwater.

PFAS
PFAS is een groep van slecht-afbreekbare stoffen die chemisch door de mens gemaakt zijn en van nature niet in het milieu voorkomen. Ze komen in het grondwater door luchtverontreiniging, maar bijvoorbeeld ook door afvalwater van industrie of door bluswater en blusschuim bij brand. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig en kunnen in kleine hoeveelheden terecht komen in voedsel of drinkwater. De PFAS stoffen kunnen een negatief effect hebben op het milieu en de gezondheid van mens en dier.

Riolering als laatste optie
Het overtollige PFAS-grondwater moet bij voorkeur worden teruggebracht op het bouwterrein zelf. Als dat niet lukt, is opslag op een aangrenzend perceel een goede optie. Als dat ook niet lukt, kan het water in de sloot. Maar dan moet het wel aan strenge voorschriften voldoen. Het waterschap controleert met een zogeheten immissietoets of de oppervlaktewaterkwaliteit niet verslechtert door de lozing. Zo nodig, moet het water worden gezuiverd met de best beschikbare techniek. In de riolering is één van de laatste opties maar de rioolwaterzuivering kan PFAS op dit moment niet uit het water zuiveren.

Bron: Hollandsche Delta