Kadernota 2022 Zwijndrecht – Nu is het moment om door te pakken

ZWIJNDRECHT – Het doel van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ is een duurzaam verschil te maken in de grootste opgaven voor de gemeente. De eerste resultaten van nieuw beleid en ontwikkelingen zijn zichtbaar in de concept Kadernota 2022 die het college voorlegt aan de gemeenteraad.

In de uitvoering van het raadsprogramma is Zwijndrecht een nieuwe koers gaan varen. Onder het motto ‘de kosten gaan voor de baat uit’, investeert de gemeente zowel op ruimtelijk gebied, als op sociaal gebied als in de fysieke leefomgeving. Naast beleidsontwikkeling en projecten in de wijken heeft de gemeente zich ook sterk gemaakt voor een beter passende vergoeding van de rijksoverheid voor gemeentelijke taken.
 
Ingrepen maken Zwijndrecht krachtiger
Wethouder Tycho Jansen (Financiën): “De gemeenteraad wil met het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ een blijvende verandering brengen. De nieuwe aanpak van de gemeente op fysiek en sociaal gebied en een scherpere financiële strategie werpen hun eerste vruchten af. Een voorbeeld is de jeugdzorg. Onze kosten voor jeugdzorg stijgen minder snel dan het landelijk beeld, zonder afbreuk aan de kwaliteit van zorg. Dat zijn positieve resultaten van nieuw beleid en een nieuwe aanpak. Hierdoor kan Zwijndrecht krachtiger het komende begrotingsjaar in gaan.”
 
Juist nu investeren
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de komende jaren te blijven investeren in beleid en in projecten. Door vernieuwde samenwerking in de regio zal de gemeenteraad de komende jaren vooral in het sociaal domein meer beleid lokaal kunnen bepalen. “Meer grip op het beleid betekent meer vat op de kosten en beter passende zorg voor de inwoners”, zegt wethouder Jansen. “We stellen de gemeenteraad bewust voor om te investeren in onze eigen organisatie en in de gemeenschappelijke regeling sociaal”.
In de kadernota wordt ook vooruitgekeken hoe in de komende begroting financieel kan worden ingespeeld op nieuwe beleidswensen, Zoals de wens om meer handhavers aan te stellen, aanpassingen in de gemeente aan het veranderende klimaat en renovatie of nieuwbouw van de Kiboehoeve.

Herstelplan voor gevolgen corona
Grote onbekende blijft corona, zowel financieel als maatschappelijk. De gemeente verwacht dat de directe kosten door het Rijk worden betaald. Voor de langere termijn werkt de gemeente aan een herstelplan om de gevolgen op te vangen.
 
Kadernota in gemeenteraad
De kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting 2022 en jaren daarna. De gemeenteraad buigt zich op 13 juli over de Kadernota. De kadernota is te lezen op www.zwijndrecht.nl/raad, bij vergaderstukken, stukkenlijst.