Kadernota 2024: van overschot naar keuzes maken

HENDRIK-IDO-AMBACHT   Op dinsdag 6 juni presenteerde het college van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de kadernota 2024. Hierin schetst de gemeente de kaders voor de begroting en rapporteert zij over de voortgang van het college-werkprogramma. En ondanks een lagere structurele financiële zekerheid is deze kadernota van de gemeente wel sluitend.

Wethouder André Flach: “Net als iedereen hebben ook wij als gemeente te maken met stijgende kosten. We gaan desondanks optimistisch aan de slag met onze plannen en we zijn blij dat de kadernota in meerjarig perspectief sluitend is. Nog niet alle plannen kunnen daar op dit moment financieel in verwerkt worden. Na een periode van overschot betekent dit dat we keuzes moeten gaan maken.”

Riolering en verkeersveiligheid
Het college geeft aan dat onderhoud van wegen en riolering doorlopend de aandacht heeft. Wethouder Jauharina Oelfke: “ We gaan verder met het vervangen van de riolering in Kruiswiel, deze is hard toe aan vervanging. Ook verkeersveiligheid is voor ons een groot goed en voor alle deelnemers aan het verkeer belangrijk. Met basisscholen werken we mee aan verkeersacties rondom scholen, zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen of lopen.”

Onderwijshuisvesting en wonen
Goede onderwijshuisvesting is volgens de kadernota een belangrijke randvoorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden. Wethouder André Flach: “ Aan die voorwaarde geven we in 2024 invulling  oor de realisatie van mooie, functionele en duurzame schoolgebouwen. Ook hebben we oog voor de zorg van inwoners over de beschikbaarheid van betaalbare woningen. De gemeente kijkt actief naar oplossingen hiervoor en ondersteunt en faciliteert ontwikkelaars waar mogelijk.”

Sport en Zorg
Hierover staat in de nota dat bewegen van groot belang is voor de fysieke en mentale gezondheid voor mensen van iedere leeftijd. Wethouder Steven van Die: “We hechten er veel waarde aan dat onze inwoners met plezier en op passende wijze kunnen bewegen. In de opgestelde Sportvisie koppelen we sport en welzijn aan elkaar. We werken momenteel tevens een Woonzorgvisie uit waar verbinding van relevante maatschappelijke organisaties centraal staat. Zo kunnen we inwoners de zorg blijven bieden die zij nodig hebben.

Meer groen en biodiversiteit
Een groene omgeving is voor de gemeente belangrijk en draagt bij aan een gezond milieu en de gezondheid van inwoners. Wethouder Ralph Lafleur: “Een groene omgeving helpt om wateroverlast te voorkomen en zorgt voor verkoeling op warme dagen. We gaan door met het aanbrengen van nieuwe bomen en beplanting en kiezen bewust voor meer biodiversiteit door het creëren van bloemen- en bijenlinten.”

Openbare Orde en Veiligheid
De BOA-capaciteit is per 1 januari 2023 uitgebreid. Burgemeester Jan Heijkoop: “Deze verhoogde capaciteit en aanpassingen in dienstroosters zorgt ervoor dat we adequater kunnen reageren op meldingen van inwoners en op die manier zorgen voor een verhoogde leefbaarheid op straat.”

Financieel perspectief
In de door het kabinet vastgestelde Voorjaarsnota is duidelijk geworden dat er structureel 3 miljard minder aan het gemeentefonds zal worden toegevoegd. Dat geeft gemeente Hendrik-Ido-Ambacht minder structurele financiële zekerheid om (wettelijke) taken uit te voeren. De nu gepresenteerde kadernota is desondanks in meerjarig perspectief sluitend. Een aantal van de college-ambities konden nog niet financieel in deze Kadernota verwerkt worden. Het komende jaar wordt benut om de mogelijke scenario’s te onderzoeken, met welke factoren er rekening moet worden gehouden en welke keuzes er te maken zijn.

Bron gemeente Hendrik-Ido-Ambacht