Gezonde begroting voor Hendrik-Ido-Ambacht

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college van B&W in Hendrik-Ido-Ambacht presenteert op Prinsjesdag de plannen voor 2024 en een meerjarig sluitende begroting voor de periode 2024-2027. 

Wethouder André Flach (Financiën): “Wij kennen al jaren de gewoonte van behoedzaam en gedisciplineerd begroten. Dat maakt dat onze (financiële) meerjarenpositie nu solide is. Hierdoor kunnen we de stijging van de gemeentelijke lasten volledig compenseren.” 

Samen voor Ambacht
Belangrijk is dat er financieel ruimte gemaakt is voor belangrijke projecten op het gebied van groenonderhoud, de grootscheepse aanpak van de Laan van Welhorst en de verbouwing van Cascade. Daar kan in 2024 mee gestart worden. Daarbij wordt gezorgd voor een goede reservepositie. 

Veiligheid
De extra inzet van handhavers wordt in 2024 voortgezet om de woon- en leefomgeving fijn en leefbaar houden. Ook verkeersveiligheid is één van de speerpunten waar continu aan gewerkt wordt. De herinrichting van de Laan van Welhorst is één van de projecten die de verkeersveiligheid in Ambacht moet verbeteren. In 2024 wordt het deel van de Laan van Welhorst tussen de Jacobuslaan en de Sophialaan aangepast. Bij de uitvoering is veel aandacht voor participatie en belanghebbenden worden dan ook intensief betrokken.

Duurzaamheid
Naar verwachting wordt het Programma Duurzaamheid 2024-2030 begin 2024 vastgesteld waarna direct aan de slag wordt gegaan met onder andere klimaatadaptatie en energietransitie. Ook is in het programma aandacht voor biodiversiteit, duurzame mobiliteit en grondstoffen. Na het proefjaar 2023 gaat vanaf 1 januari 2024 het recycletarief voor huishoudelijk afval in. De hoeveelheid schoon  ingeleverd PDB-afval is in het proefjaar 2023 al fors toegenomen. Het college heeft vertrouwen in de beleidskeuzes en blijft monitoren wat goed gaat en beter kan.

Preventie
Met het Preventieplan wordt voorkomen dat lichte hulpvragen zich ontwikkelen totcomplexe problemen. Het Relatieloket en de Huiskamers van de wijk zijn mooie voorbeelden die helpen bij het realiseren van deze doelstelling. Het Relatieloket is een nieuw initiatief en biedt hulp en ondersteuning bij vragen en problemen rond relaties.

Sport
Begin 2024 wordt de nieuwe Sportvisie gepresenteerd. Belangrijk onderdeel daarin is het Sportpark Schildman. Dit park wordt in 2024 onderhouden op basis van een nieuw beheerplan voor onderhoud en vervanging van de velden. Hierin wordt fors geïnvesteerd. 

Integraal huisvestingsplan scholen
De nieuwbouw van de basisscholen Stadhouder Willem III en SOL Admiraal komt in de eerste helft van 2024 gereed. Omstreeks het tweede kwartaal wordt een start gemaakt met de bouw van de nieuwe basisschool De Klimboom in deelplan De Hofjes in De Volgerlanden. Medio 2024 wordt een begin gemaakt met het sloop-/nieuwbouwproces van De Meander en de ernaast gelegen gymzaal aan de Weteringsingel.

Wonen
Na vele jaren wordt in 2024 de laatste fase van de wijk De Volgerlanden gerealiseerd. De ontwikkelingen in De Noordoevers, het centrum en op een aantal (voormalige) schoollocaties gaat daarbij verder. Ook in 2024 liggen de prioriteiten van het college bij jongeren die starten op de woningmarkt en bij ouderen die wel willen doorstromen, maar daar geen geschikte woning voor kunnen vinden.

Rentestijging
Als gevolg van de significante stijging in de rente stelt gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een bestemmingsreserve rente in die wordt gevuld met € 1,5 miljoen om ook de komende jaren schokken in de begroting te kunnen opvangen. Na de Jaarrekening2022 was de algemene reserve grondbedrijf leeg, deze wordt aangevuld met € 3 miljoen. 

Tegemoetkoming 
Net als iedereen heeft ook de gemeente te maken met inflatie en stijgende kosten. Dit heeft effect op de begroting en op de gemeentelijke belasting (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). André Flach: “We indexeren nooit meer dan het door het Centraal Planbureau berekende inflatiecijfer. Voor 2024 is dat 8%. Net als vorig jaar geven we alle huishoudens een tegemoetkoming ter hoogte van het gemiddelde bedrag van de stijging van de woonlasten. In 2024 gaat dit om 76 euro per huishouden.”

Behandeling in commissies en gemeenteraad
De gemeenteraad moet de opgestelde begroting nog vaststellen en behandelt deze tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 en 9 november. Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 23 oktober en woensdag 25 oktober 2023. U kunt de vergaderingen zowel in de raadzaal als thuis via de gemeentelijke website
volgen.

Bron gemeente Hendrik-Ido-Ambacht