H.I. Ambacht heeft sluitende begroting voor 2022-2025

HENDRIK-IDO-AMBACHT – Het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2022-2025. Het grootste gedeelte van deze meerjarenbegroting valt in een nieuwe bestuursperiode. De focus in deze begroting ligt dan ook op de afronding van het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ en het verklaren van ontwikkelingen die op ons afkomen. .

Corona

Ook in 2022 verwacht de gemeente dat corona een stempel zal drukken op de samenleving. De effecten van corona zijn door steunmaatregelen vanuit het Rijk gedempt. Nu steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn, gaat het Rijk de steunmaatregelen langzaam afbouwen. Dit gaat gevolgen hebben voor de economie en voor inwoners. Wat de omvang van deze impact wordt, is nu nog onduidelijk.

Financiën

De ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds zorgen voor onzekerheid. Door een solide beleid is de financiële positie van de gemeente op dit moment gezond. De reservepositie is versterkt en de schuldenpositie is tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Desondanks moet de gemeente, gezien de onzekerheden in het sociaal domein, de dreigende korting in de algemene uitkering en aflopende extra rijksvergoeding jeugd, rekening houden met aanvullende maatregelen om deze mogelijke tegenvallers op te vangen. Daarom is voor 2022 een bedrag van 1,5 miljoen gereserveerd en voor 2023 750.000  gereserveerd. Dit om het toekomstige bestuur deze ruimte te geven.

Wethouder André Flach:“Ik ben blij om te kunnen melden dat door het solide financiële beleid de onroerendezaakbelasting (OZB), met uitzondering van de inflatiecorrectie, ook dit jaar niet extra wordt verhoogd. Door sterk toenemende kosten van de afvalverwerking en achterblijvende resultaten van afvalscheiding is besloten om de afvalstoffenheffing trapsgewijs te verhogen

Als wij als Ambachters ons afval beter scheiden, zorgen we ervoor dat deze verhoging beperkt blijft.”

Voorzieningenniveau op peil houden

In 2022 volgt de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal de GR Drechtsteden op, hierdoor gaan de gemeenten  de regio op een andere manier samenwerken. Op dit moment worden hiervoor de laatste voorbereidingen getroffen. Daarnaast krijgt Ambacht meer grip op de verordeningen rond de Participatiewet en de Wmo 2015 nu deze voortaan lokaal worden vastgesteld. Dit geeft meer ruimte voor maatwerk. 

Maar ook binnen het jeugddomein staan veranderingen voor de deur. Zo wordt onder andere de solidariteit afgebouwd en betalen gemeenten vanaf 2023 alleen nog voor de in hun gemeente gemaakte kosten. Hierdoor kan lokaal invulling gegeven worden aan jeugdhulp en afspraken gemaakt worden met jeugdhulpaanbieders. Voor Stichting Jeugdteams is dit jaar een lokaal contract afgesloten dat op 1 januari 2022 ingaat.

Behandeling in commissies en gemeenteraad

Inwoners, ondernemers,  verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 11 oktober en/of woensdag 13 oktober. Deze beginnen om 20.00 uur. Alle informatie hierover leest u op de website. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 1 en donderdag 4 november. Deze raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur. 

U kunt de vergaderingen thuis, via de gemeentelijke website, volgen. 

Infographic en begrotings-app

Bent u benieuwd naar de cijfers uit de begroting? In een handige infographic op
www.h-i-ambacht.nl zet de gemeente ze voor u op een rijtje. Wilt u daarna meer informatie over een of meerdere onderwerpen? Bekijk dan de begrotings-app via https://hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl. Hier vindt u met maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt.