22,5 miljoen euro voor Drechtsteden en Gorinchem

rhdr

STREEKNIEUWS- In de Drechtsteden en Gorinchem zijn de gevolgen van de economische crisis nog steeds voelbaar. De economische groei blijft achter en veel sectoren hebben te maken met noodzakelijke veranderingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Door een impuls te geven aan onderwijs, economie en de arbeidsmarkt en deze beter op elkaar aan te laten sluiten kunnen bewoners makkelijker een baan vinden die bij hen past. Water speelt een belangrijke en verbindende rol in deze regio. De oevers krijgen een impuls om zo kansen te bieden voor nieuwe bedrijvigheid, woningen, recreatie en de natuur. Het Rijk investeert 22,5 miljoen euro in deze regio. Dit is een van de 14 deals waar de ministerraad vandaag op voorstel van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan.

Minister Schouten: “Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder brengen van de regio. Dat is precies waar de Regio Envelop voor bedoeld is: samenwerken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Al deze verschillende plekken zijn bijzonder en samen vormen ze het Nederland zoals wij dat kennen. Ik kijk uit naar de uitwerking en vervolgstappen die er nu gezet gaan worden.”

Minister Knops: “Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Dat doen we samen met de lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de regio. Het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen staan daarbij centraal. Denk aan het verbeteren van voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en het passen makend van het woningaanbod. Ik ben ook blij dat er met deze Regio Deals aandacht is voor samenwerking binnen de regio’s,  kansen die spelen in de grensregio’s en aansluiting wordt gezocht met de eerder gesloten woondeals.”

14 Regio Deals
Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden 26 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 14 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is 180 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

De voorstellen zijn met name beoordeeld op de uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de brede welvaart. Ook is gekeken naar de integrale aanpak, doelmatigheid en doeltreffendheid, de uitvoeringskracht in de regio en of concrete resultaten binnen de periode 2020-2022 kunnen worden bereikt.

Financieel partnerschap
Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim 360 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden afgesloten. Begin 2018 is voor 6 opgaven al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2019 was dat 215 miljoen voor 12 deals.

De Tweede Kamerbrief kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regio-deals/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-selectie-derde-tranche-regio-deals